חוזה רשיון לשימוש בתוכנה ובאתר אינטרנט
שנערך ונחתם ב_______ ביום _______ לחודש ______ בשנת _____.

ב י ן : יובל זהר, בית תוכנה, מפתח תוכנת "תור ברשת" ובעל האתר www.torbareshet.co.il
ת.ז. 022017461 מלבון 131, מיקוד 20118.
(להלן: "בעל האתר") מצד אחד;
ל ב י ן : _______________________ שם פרטי או משפחה או שם התאגיד
מספר ת.ז. או ח.פ.: __________
כתובת מלאה וטלפון: _______________
(להלן: "מקבל הרשיון") מצד שני;

הואיל: ובעל האתר הינו בית תוכנה שפיתח והבעלים של תוכנת ניהול תורים כהגדרתה להלן (להלן - "התוכנה") והבעלים היחיד והמחזיק הבלעדי של אתר אינטרנט שכתובת ה -URL שלו היא: http://www.torbareshet.co.il (להלן: "האתר לקביעת תורים");
והואיל: ומקבל הרשיון הינו ________ תאור עיסוקו המעוניין לקבל רשיון שימוש בתוכנה על מנת לאפשר ללקוחות של מקבל הרשיון, לקבוע תורים אצל מקבל הרשיון, על גבי אתר אינטרנט כאמור;
והואיל: ובעל האתר מוכן להעמיד לרשות מקבל הרשיון את השירות של קביעת תורים באמצעות יומן ווירטואלי נגיש ללקוחות מקבל הרשיון, על גבי אתר אינטרנט ושימוש בתוכנה שבבעלותו לשם תפעול יומן תורים על גבי אתר אינטרנט, הכל מבלי לפגוע בזכויותיו בתוכנה הרלוונטית ובאתר ולפיכך מסכים בעל האתר להעמיד לרשות מקבל הרשיון הרשאה לשימוש באתר ובתוכנה ולהעניק לו רשיון להשתמש בה, כנגד תשלום, הכל בתנאים ובאופן המפורטים להלן;

לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. כללי
1.1. המבוא זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2. כותרות סעיפי חוזה זה הינן לשם נוחיות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם זה ואינן כלי עזר לפרשנותו.
1.3. הצדדים מצהירים ומאשרים כי האמור בחוזה זה משקף את כל שהוסכם והותנה ביניהם במלואו וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, השפעות והתחייבויות בע"פ ו/או בכתב, שאינן נכללות בהסכם זה ואשר נעשו, אם כלל, לפני מועד חתימתו.
1.4. כל שינוי בחוזה וכל הסכם, הבנה, מצג, ויתור וארכה יעשו מראש ובכתב.
2. הגדרות:
בחוזה זה תהיינה למונחים שלהלן המשמעות הנקובה לצידן, אלא אם נאמר בו במפורש אחרת.
התוכנה – תוכנה שפיתח בעל האתר, המשמשת ללביעת תורים ברשת וניהול של יומן ווירטואלי אחד, על גבי האתר באינטרנט.
האתר – האתר לקביעת תורים ו/או כל אתר אינטרנט ו/או סלולרי אחר שיקבע על ידי בעל האתר ופרטיו יימסרו מראש לבעל הרשיון.
3. תנאי הרשיון:
3.1. בכפוף לקיום מלא של כל התחייבויות מקבל הרשיון כאמור בהסכם זה, יעניק בעל האתר למקבל הרשיון, למשך תקופת הסכם זה, רשיון אישי, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, בישראל בלבד, לביצוע פעולות כדלקמן:
א. מתן גישה, אפשרות שימוש וניהול של יומן ווירטואלי אחד למקבל הרשיון (להלן: "היומן"), על גבי האתר, על בסיס חדשי.
ב. מתן אפשרות לכלל הציבור ללא צורך בקבלת שם משתמש ו/או סיסמה, להזמין ולבטל תורים ביומן על יסוד משבצות זמן פנויות, על גבי האתר.
3.2. מובהר בזאת בין הצדדים ומקבל הרשיון מאשר ומתחייב כי כל יומן ווירטואלי נוסף מחייב רשיון נוסף.
3.3. מקבל הרשיון אחראי לשמירה על תנאי הרשיון על ידי עובדיו וכל צד ג' הקשור בו. במיוחד מאשר מקבל הרשיון מצהיר ומתחייב כי לא יעשה בתוכנה כל שימוש הנוגד את דיני מדינת ישראל ומקבל הרשיון אחראי לכך כי השימוש אשר ייעשה בתוכנה יהא בהתאם לתנאי הרשיון בלבד וכי לא יותר השימוש בתוכנה או בעותק הימנה לצד ג' כלשהו שאינו נמנה עם עובדיו (או שותפיו, אם מקבל הרשיון הוא שותפות) של מקבל הרשיון. מוסכם ומוצהר, כי התחייבויות מקבל הרשיון בסעיף זה, הינן התחייבויות יסודיות בהסכם זה, והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
3.4. מקבל הרשיון מתחייב כי לא יעביר בין במעשה ובין במחדל, לאחר את זכותו לשימוש בתוכנה על פי הסכם זה, כולה או חלקה ו/או אינפורמציה הקשורה בתוכנה ו/או בתיעוד הנלווה לה ו/או בקוד המקור ("Source Code") ו/או בשפת המכונה ("Object Code") בתמורה או שלא בתמורה.
3.5. מקבל הרשיון מתחייב שלא לבצע בתוכנה ו/או בתיעוד הנלווה לה ו/או בקוד המקור ו/או בשפת המכונה כל תיקון ו/או שינוי מכל מין וסוג שהוא לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור: ההדרה ("Compilation"), יצירות נגזרות, הנדסת שיחזור לאחור ("Reverse Engineering") וכן תרגום של התוכנה או שילובה של התוכנה עם תוכנה אחרת למעט ככל שפעולה כאמור נדרשת לצורך שימוש בתוכנה בהתאם לתנאי הרישיון שהוענק על פי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם ומובהר כי בכל מקרה, כל שינוי, תיקון, עידכון, תרגום וכל פעולה אחרת שתתבצע בתוכנה, בין בהתאם לתנאי רשיון זה ובין תוך הפרתם – יהפכו לקנינו הבלעדי של בעל האתר וכל הזכויות בהם יוקנו לו באופן אוטומטי. מוסכם ומוצהר, כי התחייבויות מקבל הרשיון בסעיף זה, הינן התחייבויות יסודיות בהסכם זה, והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
3.6. מקבל הרשיון יהא רשאי להציג באינטרנט ולהדפיס דפי יומן ורשומות אשר הופקו ו/או הוכנו באמצעות התוכנה וכן לאפשר למשתמשים, בתמורה או שלא בתמורה, להציג באינטרנט ולהדפיס דפי יומן ורשומות הנוגעות להם, כאמור. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מקבל הרשיון אינו רשאי למכור ו/או להשכיר ו/או להעביר בתמורה או שלא בתמורה שימוש בתוכנה ובאתר. מוסכם ומוצהר, כי התחייבויות מקבל הרשיון בסעיף זה, הינן התחייבויות יסודיות בהסכם זה, והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
3.7. בכל דף יומן ו/או רשומה שתופק באמצעות התוכנה, תינתן הודעת זכות יוצרים של בעל האתר על ידי שילוב של התמונה הגרפית המסופקת על ידי בעל האתר בחבילת התוכנה (בקובץ.jpg .gif ), בה רשומות המילים: הופק באמצעות "תור ברשת". התמונה תהיה מקושרת לאתר בכתובת: http://www.torbareshet.co.il.
3.8. מקבל הרשיון יהיה רשאי לפרסם בכל דרך חוקית קישור לעמוד האינטרנט בו יתנהל היומן הווירטואלי נשוא רשיון זה, לרבות בדרך של הצבת קישורים באתר אינטרנט של עיסקו.

4. תקופת ההסכם:
4.1 תקופת ההסכם הראשונית היא ל 30 יום, החל מתאריך ________ .

4.2 תקופת ההסכם תוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של חודש כל פעם, אלא אם יודיע צד כלשהו למשנהו לפחות 10 ימים לפני מועד כל חידוש כאמור על רצונו בסיום ההסכם בתום אותה תקופה.

5. התמורה והתשלומים
השימוש בתוכנה הוא תמורה, כדלקמן בכפוף לתנאי הסכם זה.
5.1 תמורת רשיון השימוש באתר ובתוכנה, ישלם בעל הרשיון לבעל האתר סכום חדשי של _______ ₪ כולל מע"מ כדין עבור רישיון מסוג_______.
5.2 בעל האתר יהיה זכאי לשנות את את התמורה החדשית של הרשיון ובלבד שישלח למקבל הרשיון הודעה בכתב , באמצעות דואר אלקטרוני או פקס, שתתקבל אצל מקבל הרשיון לפחות 50 יום לפני תחילת תוקפה של התמורה החדשית החדשה.
5.3 כל תשלום חדשי ישולם מראש כנגד חשבונית מע"מ ויבוצע באמצעי תשלום המקובל אצל בעל האתר.
5.4 היה ולא יעמוד הבעל הרשיון בתשלום ו/או המועדים הנקובים לעיל, יחוייב חשבונו בריבית פיגורים הנהוגה בבנק הפועלים בע"מ בגין חריגה בחשבונות חח"ד.

5.5 בעל האתר יהא רשאי, במקרה של פיגור בתשלום מעל ל 30 יום, לפעול לחסימת פעילות מקבל הרשיון ביומן הווירטואלי ו/או באתר ו/או לעכב בידיו את נתוני מקבל הרשיון.

5.6 מקבל הרישיון מצהיר כי הוא מודע לכך שביכולתו להפעיל שירותים נוספים כגון משלוח תזכורות ב SMS הכרוכים בתשלום ועם הפעלתם יחויב על פי המחירון התקף באותו הזמן. כמו כן מצהיר מקבל הרישיון כי הוא מודע לכך שביכולתו לשדרג את סוג הרישיון ועם השדרוג יחויב עבור הרישיון המשודרג על פי המחירון התקף באותו הזמן.
5.7 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנים לבעל האתר בגין אי תשלום ו/או אי קיום התחייבות מהתחייבויות מקבל הרשיון.6. התחייבויות ומצגי בעל האתר:
6.1. בעל האתר מצהיר כי למיטב ידיעתו אין בהצהרותיו והתחייבויותו על פי הסכם זה משום הפרה של זכות חוקית או זכות חוזית של צד ג' כלשהו.
6.2. בעל האתר מצהיר כי הוא מחזיק בזכויות להעניק רישיונות מהסוג אותו העניקה כאמור בהסכם זה וכי למיטב ידיעתו אין בהענקת הרשיון כאמור משום הפרה של זכויות יוצרים, סוד מסחרי או פטנט בהקשר לתוכנה.
6.3. בעל האתר מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשמירת נתוני בעל הרשיון למשך 60 יום מיום סיום חוזה זה. בעל הרשיון ישלח למקבל הרשיון בדואר אלקטרוני את קובץ הנתונים של מקבל הרשיון, לאחר שמקבל הרשיון יסלק כל חוב שלו אצל בעל האתר ויבקש לקבל את הקובץ, באמצעות דואר אלקטרוני מבעל האתר, בכתובת help@torbareshet.co.il .

7. התחייבויות ומצגי מקבל הרשיון
7.1. מקבל הרשיון מצהיר ומאשר כי הוא בחן את התוכנה ומצא אותה מתאימה לצרכיו ולשימושיו וכי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לאמור.
7.2. בעל האתר לא ישא בכל אחריות כלפי מקבל רשיון השימוש לכל נזק ו/או אובדן רווח במישרין ו/או בעקיפין הקשור ו/או הנובע מהשימוש בתוכנה. "נזק" בסעיף זה – לרבות וירוסים ותוכנות פולשניות.
7.3. מקבל הרשיון מצהיר ומאשר כי אין באמור בהסכם זה משום התחייבות של בעל האתר לספק שירות ו/או הדרכה עבור מקבל הרשיון.
7.4. מקבל הרשיון מצהיר ומאשר כי אין בהסכם האמור משום התחייבות של בעל האתר לספק למקבל הרשיון גרסאות עדכון של התוכנה, שיפורים ושינויים מכל סוג שהוא.
7.5. מקבל הרשיון מצהיר ומאשר כי אין בהסכם האמור משום התחייבות של בעל האתר ליתן ו/או לספק לו שירותי תמיכה לגבי כל חומרה ו/או תוכנה ו/או אתר אינטרנט זולת תוכנת "תור ברשת" ו/או האתר .
7.6. מקבל הרשיון מצהיר כי הוברו לו דרישות התוכנה והחומרה המינימליות לשימוש בתוכנה ובאתר וכי ברשותו החומרה, התוכנה, התשתית והמינוי לספק אינטרנט המאפשרים לו להתחבר ולגלוש באינטרנט.
7.7. מקבל הרשיון מצהיר כי בעל האתר רשאי לבצע תיקונים, שיפורים ושינויים בתוכנה ו/או בעיצוב האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

8. זכויות קנין הרוחני ושימוש בקוד המקור
8.1. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי כל זכות מכל מין וסוג שהוא בעיצוב האתר, בעיצוב היומן הווירטואלי, בתוכנה ו/או בכל גרסה או עדכון או שינוי קוד המקור או בכל קוד מעודכן (להלן בסעיף זה: "שדרוג"), בין שהשדרוג נעשה על ידי בעל האתר, בין שנעשה על ידי צד ג', ובין שנעשה על ידי מקבל הרשיון, יהיו שייכים לבעל האתר באופן בלעדי וכי למקבל הרשיון אין ולא תהיה כל זכות או תביעה ביחס לכך. אין בחוזה זה כדי להעניק למקבל הרשיון זכות כלשהי שאינה מוענקת לו במפורש ועל פי הסכם זה.
8.2 "זכות" בסעיף זה – לרבות זכות במסמכים ו/או בתיעוד הקשורים בתוכנה, בידע הכרוך בתכנונה, באתר, בשם המתחם שלו, לרבות זכויות היוצרים מכל מין וסוג שהוא.
8.3 מוצהר ומוסכם כי מקבל הרשיון לא יקבל את קוד המקור של התוכנה והנ"ל, ולא יהא רשאי לקבל גישה אליו, לבצע שינויים ושיפורים בקוד המקור וכי התוכנה מותקנת על גבי האתר בלבד ולא תתבצע כל התקנת תוכנה אצל מקבל הרשיון.

9. סודיות:
9.1. כל צד מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע סודי שיגיע לידיו ו/או שיועבר אליו על ידי הצד השני תוך כדי ביצוע הסכם זה. לצורך כך , "מידע סודי" כאמור בהסכם זה משמעו – כל סוד מסחרי, ידע (know-how), מידע טכני ו/או כלכלי השייך לאחד מהצדדים או לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל מידע הקשור לתוכנה, לתיעוד הנלווה לה, קוד המקור, שפת המכונה תוכניות עבודה ונוהלי ביצוע.
9.2. הצד המקבל מידע סודי ישמור אותו בסודיות ויאפשר גישה אליו אך ורק לאותם מעובדיו המעורבים באופן ישיר בביצועו של הסכם זה.
9.3. הצד המקבל מידע סודי לא יגלה אותו לצד שלישי כל שהוא, לא יעתיקו ולא יעשה בו כל שימוש אישי ו/או מסחרי שלא לצורכי הסכם זה אלא אם גילוי המידע נדרש על ידי רשות מוסמכת.

10. הגבלת האחריות
אחריות בעל האתר מוגבלת לאמור בחוזה זה.
10.1 בעל האתר לא ישא בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק, פיצויים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, שיגרמו ללקוח, לצדדי ג' ו/או לצדדים אחרים, או תשלום בגין הפסדים, אובדן רווחים, בין אם נבעו מחוזה זה או מדרך ביצועו, ו/או כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר.
10.2 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בעל האתר לא ישא בשום אחריות בגין תקלות חומרה אצל מקבל הרשיון או אצל לקוחותיו, תקלות אצל ספקי האינטרנט, תקלות בתשתיות וברשתות תקשורת ומחשבים, שרתים, תקלות ברשת החשמל וכד'.
10.3 בעל האתר לא ישא בשום אחריות כלפי לקוחות מקבל הרשיון.
10.4 מוצהר ומוסכם כי סך כל אחריותו של בעל האתר לפי הסכם זה מוגבלת ולא תעלה על התמורה החדשית בגין השימוש בתוכנה ובאתר על ידי בעל הרשיון.

11. תרופות וסעדים:
11.1. הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970, יחולו על חוזה זה, בכפוף להוראות החוזה, לעיל ולהלן.
11.2. בכל מקרה שבעל האתר לא ישתמש באחת או יותר מזכויותיו בהתאם לחוזה זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה או הסכמה או הודאה מצדה ולא יהיה בכך משום מניעות נגדו, והוא רשאי להשתמש בזכויותיו אלה או בכל חלק מהן בכל עת שיחפוץ.

12. שונות:
12.1. אין באמור בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד, שליחות, שותפות, סוכנות וכיו"ב בין הצדדים או מי מעובדיהם. כל צד הינו עצמאי וידאג לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל המיסים ותשלומי החובה האחרים לרבות דמי ביטוח לאומי
12.2. הצדדים מסכימים כי לערכאות בעיר חיפה תהא סמכות שיפוט יחודית בכל הקשור להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
12.3. הצדדים קובעים בזאת כתובותיהם לצורך חוזה כדלהלן:
כתובת בעל האתר: לבון 131 מיקוד 20118
כתובת מקבל הרשיון: _____________
12.4. כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה כתום 72 שעות מעת המסירה למשלוח בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________ __________________
בעל האתר מקבל הרשיון
שגיאה!
נא הכמלא משתמש תקין
אישור >
אישור
אתה בטוח שברצונך למחוק את המששהו של המשהו בלה בלה בלה בלה בלה בלה?
ביטול > אישור >